När problemen hopar sig -Behöver man advokat?

Att stå inför att förlora sitt jobb och att samtidigt gå igenom en skilsmässa är en dubbel börda som kan vara överväldigande på alla nivåer. Dessa två händelser, var för sig, kan vara några av de mest känslosamma och utmanande livsomvälvningarna en individ kan uppleva. När de inträffar samtidigt, kan de kasta en person in i en period av stor osäkerhet och förändring.

Först och främst, att förlora sitt jobb innebär att förlora en källa till inkomst och stabilitet. Det kan orsaka en känsla av panik och ångest över ekonomisk osäkerhet och framtidsutsikter. Många gånger är arbetet en stor del av ens identitet och självkänsla, så att förlora det kan leda till en känsla av förlust och förvirring över ens väg framåt.

Samtidigt, att gå igenom en skilsmässa innebär att bryta upp med ens partner och navigera genom en mängd emotionella och praktiska utmaningar. Det kan vara en tid av sorg, ilska och förvirring över framtiden. Att hantera skilsmässoprocessen kräver ofta att man tar itu med frågor som fördelning av tillgångar och skulder, vårdnad om barn och ekonomiska arrangemang, vilket kan vara överväldigande när man redan kämpar med att förlora sitt jobb.

När dessa två händelser inträffar samtidigt, kan det kännas som att livet har vänts upp och ner. Osäkerheten och instabiliteten som följer med att förlora ett jobb kan förvärras av den emotionella stressen och turbulensen i en skilsmässa. Att försöka hantera båda dessa utmaningar samtidigt kan vara en enorm börda, och det är viktigt att söka stöd och hjälp när det behövs.

En advokat som är specialiserad på både arbetsrätt och familjerätt kan vara en ovärderlig resurs under en sådan svår tid. De kan erbjuda juridisk rådgivning och representation för att hantera de praktiska aspekterna av att förlora jobbet och gå igenom skilsmässan samtidigt. De kan hjälpa till med att förhandla om arbetsrelaterade frågor som ersättning vid uppsägning samt navigera genom skilsmässoförfarandet och säkerställa att ens rättigheter och intressen skyddas. Vi har varit i kontakt med en jurist i arbetsrätt i Örebro, Västerås och Linköping, som även arbetar med ärenden inom familjerätt som vi till viss del använder i denna text.

Utöver den juridiska hjälpen kan det också vara viktigt att söka stöd från familj och vänner, samt att överväga att ta hjälp av en terapeut eller rådgivare för att hantera de emotionella utmaningarna som följer med att förlora jobbet och skiljas samtidigt. Att ha ett starkt supportnätverk runt sig kan göra en enorm skillnad när man försöker navigera genom denna svåra period i livet.

Sammanfattningsvis, att förlora sitt jobb och att samtidigt gå igenom en skilsmässa kan vara en extremt utmanande och överväldigande upplevelse. Det är viktigt att söka stöd och hjälp när det behövs, både från professionella som advokater och terapeuter och från ens närmaste supportnätverk. Med rätt stöd och resurser är det möjligt att övervinna dessa utmaningar och komma ut på andra sidan starkare och mer motståndskraftig.

Skilsmässa är en av livets mest utmanande och känslosamma händelser, och att navigera genom processen kräver ofta professionell vägledning och juridisk expertis. En advokat som specialiserat sig på familjerätt spelar en central roll i skilsmässoförfarandet och kan vara en ovärderlig resurs för att säkerställa en rättvis och rättvis upplösning av äktenskapet. Här är en översikt över hur en advokat arbetar med skilsmässor och vilka steg som är involverade i processen.

1. Inledande konsultation

Processen inleds ofta med en inledande konsultation där den blivande klienten träffar advokaten för att diskutera sin situation och sina mål. Under denna konsultation får advokaten en förståelse för klientens specifika omständigheter, inklusive deras äktenskapliga tillgångar och skulder, eventuella barn och vårdnad, samt eventuella tvistefrågor som kan uppstå. Det är också en möjlighet för klienten att lära känna advokaten och avgöra om de är rätt match för att representera dem i skilsmässoförfarandet.

2. Insamling av grunderna

Efter den inledande konsultationen börjar advokaten samla in all relevant information och dokumentation relaterad till äktenskapet och skilsmässoförfarandet. Detta kan inkludera äktenskapsintyg, bankutdrag,  fastighetsregister och eventuella avtal eller äktenskapsförord. Advokaten utvärderar denna information för att förstå den ekonomiska situationen och andra faktorer som kan påverka skilsmässan.

3. Strategi

Baserat på den insamlade informationen utformar advokaten en strategi för att hantera skilsmässan och uppnå klientens mål. Detta kan innefatta att fastställa fördelningsplaner för äktenskapets tillgångar och skulder, utarbeta avtal om vårdnad om barn och besluta om lämpliga förhandlingsstrategier för att uppnå en rättvis upplösning. Advokaten arbetar nära med klienten för att säkerställa att deras mål och önskemål är fullt beaktade under hela processen.

4. Förhandlingar

Många skilsmässor kan lösas genom förhandlingar och medling utan att gå till domstol. I dessa fall representerar advokaten sin klient i förhandlingar med den andra parten eller deras advokat för att komma överens om en uppgörelse som är ömsesidigt godtagbar. Advokaten arbetar för att skydda klientens intressen och säkerställa att de får en rättvis andel av äktenskapets tillgångar och skulder samt att eventuella frågor om vårdnad och besöksrätt för barnen tas om hand på ett lämpligt sätt.

5. Domstol

Om förhandlingar och medling inte leder till en överenskommelse kan ärendet behöva tas till domstol för att avgöras av en domare. I sådana fall företräder advokaten sin klient i domstolen och presenterar deras fall inför domaren. Advokaten argumenterar för klientens intressen och arbetar för att säkerställa att de får en rättvis och rättvis dom baserad på tillämplig lag och bevisning.

6. Uppföljning och kontroll

Efter att skilsmässan har beviljats ser advokaten till att alla villkor och bestämmelser i domstolens beslut följs. Detta kan inkludera att hjälpa till med att implementera fördelningsplaner för tillgångar och skulder, upprättande av vårdnads- och umgängesrätt för barnen, och hantering av eventuella efterlevnadsfrågor som kan uppstå. Advokaten står till klientens förfogande för att tillhandahålla rådgivning och stöd även efter att skilsmässan är slutgiltigt beviljad.

Att gå igenom en skilsmässa är sällan en enkel eller smidig process, men med rätt juridisk hjälp och representation kan det vara lättare att navigera genom de utmaningar som dyker upp längs vägen. En erfaren skilsmässoadvokat kan ge den nödvändiga vägledningen och stödet för att säkerställa att klientens intressen och rättigheter skyddas under hela processen, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare till en ny fas i sina liv med tillförsikt och stabilitet.

När man har mer att hantera – hur gör man?

Som om inte skilsmässa vore nog utan man också kan ha förlorat jobbet. Att jobbet påverkas kraftigt negativt före och under en skilsmässa är inte alls ovanligt. Då finns risken att även anställningen kan komma att påverkas negativt, så pass att man förlorar jobbet. Man kan bli uppsagd och tycka det är väldigt orättvist, att det inte alls finns så starka skäl för att bli uppsagd. Många orkar inte processen utan accepterar uppsägningen och söker nytt jobb men känslan av uppgivenhet och misslyckande kan då växa sig väldigt stark. Men glöm inte att det finns extern hjälp att få även här så du slipper ta allt själv. En jurist i arbetsrätt kan här vara till stor hjälp.

Arbetsrätt är en specialiserad gren inom juridiken som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En jurist som arbetar inom arbetsrätt har en viktig roll i att skydda arbetstagares rättigheter, säkerställa efterlevnad av arbetsrättsliga lagar och förordningar, och hjälpa till att lösa tvister som uppstår på arbetsplatsen.

En jurist inom arbetsrätt kan arbeta antingen på arbetsgivarens sida, där de hjälper till att utveckla och implementera arbetsrättsliga policys och försvara arbetsgivaren i tvister, eller på arbetstagarens sida, där de företräder arbetstagare i tvister och hjälper dem att skydda sina rättigheter.

Skydda ditt jobb med en juristbyrå

När en klient vänder sig till en juristbyrå för hjälp börjar processen oftast med en inledande konsultation där klienten diskuterar sin situation och sina frågor med juristen. Under denna konsultation får juristen en förståelse för klientens behov och mål och kan ge initial rådgivning om vilka steg som bör tas.

Beroende på klientens specifika situation kan en jurist utföra en rad olika uppgifter. Det kan inkludera att ge råd om anställningskontrakt och avtal, hantera diskriminering, förhandla om uppsägning, företräda klienten i tvister inför arbetsdomstolar eller andra juridiska instanser, och hjälpa till med att utreda och lösa interna arbetsrelaterade konflikter.

Juristen kan också vara involverad i att utbilda arbetsgivare och arbetstagare om deras rättigheter och skyldigheter enligt arbetsrättsliga lagar och förordningar. Detta kan innebära att hålla seminarier, workshops eller utbildningssessioner för att öka medvetenheten och förståelsen för arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

En stor del av arbetsrättsjuristens arbete handlar om att förhandla och komma fram till en lösning som blir så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som råder. I många fall kan tvister som uppstår på arbetsplatsen lösas genom förhandlingar och medling utan att gå till domstol. Juristen arbetar då för att förhandla fram en överenskommelse som är tillfredsställande för både arbetsgivaren och arbetstagaren, samtidigt som de ser till att klientens rättigheter och intressen skyddas. Det här är vardag säger juristen Helene som arbetar på en juristbyrå i Örebro, Västerås och Karlstad som arbetsområde.

Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar kan ärendet behöva tas till domstol. I sådana fall företräder arbetsrättsjuristen sin klient inför domstolen och presenterar deras fall. De arbetar för att säkerställa att klienten får en rättvis och rättvis rättegång och att deras rättigheter och intressen försvaras på bästa möjliga sätt.

Slutligen kan arbetsrättsjuristen också vara involverad i att övervaka och säkerställa efterlevnaden av arbetsrättsliga lagar och förordningar på arbetsplatsen. Detta kan inkludera att granska och utvärdera arbetsgivarens policys och förfaranden för att säkerställa att de överensstämmer med gällande lagstiftning och att vidta åtgärder om det behövs för att korrigera eventuella överträdelser.

Sammanfattningsvis spelar en arbetsrättsjurist en avgörande roll i att skydda arbetstagares rättigheter och säkerställa en rättvis arbetsmiljö för alla parter. Genom att erbjuda juridisk rådgivning, representation och stöd hjälper de sina klienter att navigera genom de komplexa frågorna som uppstår på arbetsplatsen och att säkerställa att deras rättigheter och intressen skyddas på bästa möjliga sätt.

Så hanterar du vanligt förekommande relationsproblem

Relationsproblem är en del av mänskliga interaktioner och kan uppstå av olika anledningar. Att förstå och hantera dessa problem är avgörande för att upprätthålla en sund och hållbar relation. Här går vi igenom olika aspekter av relationsproblem, deras orsaker och hur man kan arbeta med dem för att skapa en starkare och mer sund relation.

Orsaker till relationsproblem:

Relationsproblem kan vara resultatet av olika faktorer, och det är viktigt att identifiera och förstå dem för att kunna lösa dem effektivt. Kommunikationsbrist är en vanlig orsak till konflikter i förhållanden. Misstolkade signaler, brist på öppenhet och otillräckligt lyssnande på partnern kan skapa distans i relationen.

Misstro och avsaknad av förtroende är också potentiella orsaker till relationsproblem. När en partner känner sig sviken eller om det finns misstankar om otrohet kan det leda till allvarliga konflikter. Andra faktorer inkluderar bristande respekt för gränser, orealistiska förväntningar och bristande engagemang.

Hur man hanterar relationsproblem:

Att hantera relationsproblem kräver tålamod, kommunikation och en vilja att arbeta tillsammans för att hitta lösningar. Här är några strategier som kan vara användbara:

  1. Kommunikation: Öppen och ärlig kommunikation är grundläggande för att lösa relationsproblem. Par bör aktivt lyssna på varandra, dela sina känslor och arbeta tillsammans för att hitta gemensamma lösningar.
  2. Självreflektion: Att självreflektera och vara medveten om ens egna beteenden och känslor är viktigt. Ibland kan relationsproblem vara en indikation på personliga utmaningar som behöver hanteras.
  3. Parterapi: Att söka professionell hjälp genom parterapi kan vara en effektiv metod för att hantera relationsproblem. En erfaren terapeut kan ge vägledning och verktyg för att förbättra kommunikationen och lösa konflikter.
  4. Respekt och förståelse: Att visa respekt för varandras åsikter och känslor är avgörande. Att försöka förstå den andres perspektiv och vara öppen för kompromisser kan bidra till att skapa en sundare relation.
  5. Sätta gränser och förväntningar: Tydliga gränser och realistiska förväntningar kan minska risken för konflikter. Par bör vara öppna med varandra om sina behov och förväntningar för att undvika missförstånd.

Avslutande tankar:

Relationsproblem är en naturlig del av varje förhållande, men hur vi hanterar dem kan definiera kvaliteten på våra kopplingar. Genom att vara medvetna om orsakerna till konflikter och arbeta aktivt med att lösa dem kan par skapa en stark och hållbar grund för sin relation. Att investera tid och ansträngning i att förbättra kommunikationen och förståelsen för varandra kan leda till en mer givande och lycklig relation på lång sikt.

Varför är man otrogen? 8 vanliga anledningar

Otrohet är en smärtsam del av mänskliga relationer som reser frågor om moral, etik och människans komplexitet. Att förstå varför människor är otrogna är lika komplicerat som själva handlingen. Här går vi igenom några av de många anledningarna till otrohet och vad som gör, eller kan vara en del till, att människor drivs till att bryta mot regelverket och förtroendet i relationer.

1. Kommunikationsbrist

En av de vanligaste faktorerna bakom otrohet är kommunikationsbrist inom förhållandet. När par inte kan uttrycka sina behov, önskningar eller känslor på ett öppet och respektfullt sätt, kan det skapa en känsla av distans och frustration. Otrohet blir ibland ett sätt att fylla det tomrummet som bristande kommunikation har skapat.

2. Känslomässigt avståndstagande

Känslomässig distans mellan partner kan vara en grogrund för otrohet. När en person känner sig försummad, oälskad eller ignorerad, kan de söka bekräftelse och intimitet på annat håll. Att förstå och uttala dessa känslomässiga behov är viktigt för att förhindra att otrohet blir en följd.

3. Personlig otrygghet

Individers personliga osäkerheter kan också spela en roll i otrohetssituationer. En person som lider av brist på självkänsla kan söka bekräftelse utanför förhållandet för att fylla det tomrummet. Det är viktigt att arbeta med självkänslan för att minska risken för otrygghet som kan leda till otrohet.

4. Sexuella önskemål

Otrohet kan ofta vara kopplad till sexuella frustrationer eller önskningar. Om ett förhållande lider av brist på intimitet eller om en partner inte känner sig tillfredsställd på sexuell nivå, kan det leda till att de söker tillfredsställelse utanför förhållandet.

5. Livsförändringar och kriser

Livsförändringar, som karriärbyten, förluster eller andra kriser, kan skapa en känsla av instabilitet som påverkar förhållandet. Människor kan reagera på dessa förändringar genom att söka tröst eller distraktion i form av otrohet.

6. Brist på uppskattning

Känslan av att inte bli uppskattad eller få tillräckligt med uppmärksamhet inom förhållandet kan driva människor att söka denna bekräftelse utanför. Det är viktigt att regelbundet bekräfta och visa uppskattning för varandra för att motverka denna typ av otrygghet.

7. Spänning och oförutsägbarhet

Vissa individer söker variation och spänning, särskilt om förhållandet har blivit rutinmässigt. Otrohet kan i vissa fall vara en reaktion på önskan om nya upplevelser och äventyr.

8. Psykologiska faktorer

Vissa psykologiska faktorer, såsom beroende eller impulskontroll, kan öka risken för otrohet. Att prata om dessa underliggande frågor genom terapi eller egna samtal hemma mellan de i relationen kan vara en viktig del av att hantera risken för otrohet.

Starkare förhållande genom förståelse

Att förstå varför människor är otrogna är inte en ursäkt för handlingen, men det ger perspektiv på komplexiteten inom mänskliga relationer. Genom att vara medveten om dessa faktorer och arbeta tillsammans för att stärka kommunikationen, förstå varandras behov och hantera konflikter, kan par bygga starkare och ett mer hållbart förhållande över tid. Det är viktigt att betona att varje förhållande är unikt och att det inte finns något enkelt svar på varför människor är otrogna. Det kräver engagemang, kommunikation och ömsesidig förståelse för att navigera genom dessa komplexa frågor och bygga en långvarig relation baserad på förtroende och kärlek.

När man har olika sexlust

Något som är väldigt vanligt när relationsproblem uppstått och man tar hjälp av parterapi är att sexlivet trasslat till sig. Man pekar på olika sexlust som gjort att det totalt låst sig med all typ av närhet. Inga kramar, kyssar, smekningar eller sex. Det blir kallt känslomässigt i relationen. Parterapi kan vara en bra väg men det händer att ämnet inte tas på allvar. Det kan då vara bra att använda sig av parterapi som drivs av en sexolog men kunskap inom psykologi och erfarenhet av parterapi. De flesta sexologer är vana att driva parterapi.

Tecken på otrohet

Det finns vissa tecken på otrohet som man kan vara lite extra observant på om man misstänker att ens partner är otrogen. En klassiker är plötsligt mycket övertid. Man skulle kunna säga att ett allmänt förändrat beteende som man inte kan härleda till någon särskild händelse kan vara en signal. Ett annat användande av mobiltelefonen är ofta förekommande när en otrohet har avslöjats. Mobilen är den som ofta avslöjar, när sms eller märkliga appar innehåller information som visar vad som hänt.

Det är väldigt vanligt att mobilen på något sätt spelat in när en otrohet avslöjats. Det uppstår direkt en akut kris för relationen och det kan vara svårt att hantera på egen hand. Det uppstår många frågor vid otrohet och man behöver ofta snabbt hjälp för att minimera skadan och minska risken för allt för snabba beslut. När man behöver extern hjälp är det därför bra att använda sig av parterapi med KBT eftersom den terapiformen tar fokus på vad som hänt och hur man kan se framåt.

Berätta om skilsmässa för barn

Att hamna i tankarna om att skilja sig är jobbigt eftersom det föregåtts av en period när relationen inte varit bra. Att där efter ta steget till att berätta för sin partner om det ger för de flesta en ångestkänsla. Men att sedan ta nästa steg kan kännas ännu hårdare. Det kan vara bra att söka stöd hos specialister för att få rådgivning innan man lämnar beskedet om skilsmässan till barnen. KBT Göteborg är en mottagning som kommer i kontakt med många par i dessa frågor. Det är inte alltid man söker parterapi i syfte att försöka rädda relationen, utan ibland vill man avsluta den. När man bestämt sig för att avsluta relationen och har barn blir frågan kring barnen aktuell. Man har redan många gånger upprivna känslor och vill inte skapa samma upplevelse hos barnen.
Vi kommer inom kort uppdatera denna text där de vanligare frågorna kommer tas upp.

Varför parterapi med KBT?

Man kan få hjälp på olika sätt inom parterapi, och där används många gånger KBT som metod. Men varför kan det vara bra att välja just en parterapi där man använder KBT?

Terapi klinikerna har mottagningar med KBT terapi i parterapi Stockholm, samt parterapi Göteborg där man bland annat ger denna typ av parterapi. En stor anledning är att terapiformen kan användas med snabba resultat. Man behöver nödvändigtvis inte använda så mycket information om barndom etc för att försöka hitta en snabb första hjälpen insats när man söker hjälp efter en otrohetsaffär exempelvis. Då är det många gånger hjälp att först vad som hänt, att söka efter vägar för att ta sig framåt och då få hjälp med det.

En annan stor fördel är att man efter en första insats kan backa tillbaka lite för att söka efter kompletterande information. Det är faktiskt nödvändigt för att veta hur en person kan tänkas uppleva och agera i olika situationer. Det kan exempelvis handla om en person har en benägenhet att vilja fly undan problem.

Frågor vid otrohet

Att det uppstår många frågor vid otrohet i ett förhållande är det nog inte så många som höjer på ögonbrynen för. Men vad är det för frågor det rör sig om? På en mottagning som arbetar med parterapi ger oss svaren här. Du kan även läsa mer på deras sida parterapi.

Den absolut vanligaste och största frågan är varför. Man undrar varför sin partner sökt sig till någon annan. Frågan är samtidigt en av de svåraste för den som varit otrogen att förklara. Man är väl medveten om att den andra sårats djupt och förklaringen till varför riskerar i många fall att såra ytterligare. Troligen är det därför svaret ofta blir ”jag vet inte…”

Att svara ”jag vet inte” eller ”det bara hände” är inte något svar för den andra. Man vill ha en förklaring i svaret vilket det här inte ger. Även om ren fakta och sanningen kan vara hård är den nödvändig och många gånger en förutsättning för att kunna gå vidare. Om man för det. Att inte veta varför ens partner var otrogen skapar en ovisshet och gör det svårt att på sikt känna tillit.

I en parterapi får båda hjälp. För det handlar om att båda behöver hjälp. Den ena behöver hjälp att förklara vad som hänt, hur man tänkt och hur man känner framåt. Den andra behöver stöd och hjälp att ta till sig informationen. Att snabbt söka parterapi i den akuta fasen när en otrohet avslöjats kan vara helt avgörande för förhållandets framtid. Man behöver först en akut hjälp för att helt enkelt lugna situationen. Efter denna fas kan man gå vidare för att se var båda står och hur man tänker sig framtiden.

Hur går parterapi till?

Allt fler söker parterapi men samtidigt är det många som tycker sig behöva det, men drar sig för att söka hjälpen. En vanlig anledning kan tänkas vara att man undrar över hur går parterapi till egentligen? Här har vi hämtat lite information från parterapi Örebro som återges här under.

En bra parterapi ska vara följsam för er unika historia. Så är dessvärre inte alltid fallet. Men när terapin anpassas och hela tiden följer händelser som uppkommer under terapin kan ni få riktigt bra hjälp. Det ska inte förväxlas med att terapin följer en viss arbetsmodell som t.ex. KBT. KBT är en vanlig arbetsmodell när det gäller parterapi. Dess framgång på området ses troligen i att den försöker driva framåt, att inte ägna allt för mycket tid till det som varit. Det är nästan omöjligt att skapa en terapi om man inte ser tillbaka på vad som varit, men det ska vara relevant. Relevanta frågor som tar fram vad som skapat problemen i förhållandet. Men sedan är det dags att gå framåt.

Ett par som hamnat i en akut kris efter exempelvis en otrohet behöver snabb hjälp att komma framåt. Därmed inte sagt att det som hänt ska viftas bort, det ska absolut tas upp och behandlas i terapin. Otroheten är ju en stor anledning till den akuta krisen. Det finns också anledning att titta lite på vad som föranlett otroheten.

Så här går parterapi till

Parterapi ska vara unik för er situation men den följer ofta ett mönster. Naturligtvis passar mönstret inte alla och då kan den modifieras lite. Vill man t.ex. inte ha några enskilda möten brukar det gå bra att ändra den delen.

Starten på parterapi sker med ett gemensamt möte där båda i paret deltar. Där får man berätta om vilka man är, vad man upplever som problem och vad man önskar få ut av terapin. Sedan ske oftast två möten med var och en helt enskilt. Det gör man för att säkerställa att båda i paret har möjlighet att tala fritt om relationen, utan att bli avbruten. Det kan också vara sådant som är svårt att prata om i närvaro av ens partner.

Efter de enskilda samtalen löper gemensamma möten där ni man kan säga att den riktiga starten går för terapin.

Berätta vad du tycker

Tänk på att det faktiskt är ni själva som väljer att gå i parterapi, och tycker ni att det inte känns rätt bör ni tala om det för er terapeut. En del frågor kan så klart vara svåra att svara på och kännas lite jobbiga. Men tänk som sagt på att verkligen säga till då, för din terapeut ska då försöka driva terapin vidare på annat sätt. Frågorna kan vara nödvändiga men er terapeut kan då förklara var man vill komma med frågorna, och varför de är viktiga. Det är viktigt att känna förtroende för sin terapeut. Annars kan det vara betydligt svårare att uppnå önskat resultat.

KBT samtalsterapi

KBT samtalsterapi är en modell som ofta ger ett gott resultat på flera olika områden. Samtalsterapi går i de flesta fall ut på att man vill lösa något eller få hjälp att reda ut sina tankar. Då är KBT, nästan oavsett ämne, en bra arbetsmodell för samtalet. Modellen går ut på att se på dagsläget, alltså hur det är just nu, och prata kring det för att sedan ta sig framåt. För det krävs att man ändå tar en liten tillbakablick, för att ta reda på vad som orsakade känslan eller tankarna man tycker sig bli besvärad eller tyngd av idag.

KBT samtalsterapi med mindre historik

En vanlig bild av terapi bygger troligen på en del sammanblandningar av samtal och utredningar inom psykiatrin. Den typen av samtal går ofta långt tillbaka i tiden och på ett betydligt djupare plan. Så är inte alltid fallet ska tilläggas och inget ont om det. Psykiatri ska inte förväxlas med terapi. Samtalsterapi med KBT är normalt inte alls så djupgående. Man pratar ofta på ett mer vardagligt sätt och som sagt tittar man en del bakåt men bara för det man ska prata om. Syftet är att man ska använda det för att gå framåt och för att du själv ska få reflektera över, och kunna hantera eventuellt liknande situationer på ett bättre sätt.

Man kan då fråga sig om det går att ha tillräckliga fakta för att komma framåt. Vid ett samtal med en terapimottagning som arbetar med samtalsterapi Örebro säger man att det inte finns anledning att ta upp saker som inte är relevanta för samtalet. Det handlar om personer som vill prata om, så stöd och vägledning i olika livskriser eller bara reda ut olika problem. Det är helt naturligt att ha olika problem men ibland behöver man extra hjälp. Mår man riktigt, riktigt dåligt och är sjuk kan det vara så att personen istället bör söka sig till samtal hos en psykiatrimottagning. Där arbetar man på ett helt annat sätt och har även möjlighet att skriva ut medicin om så behövs.